Eandis en Infrax werken verder aan integratie van beide werkmaatschappijen

Eandis en Infrax kijken met belangstelling uit naar de beleidsinitiatieven die minister Tommelein vandaag aankondigt in de pers om de sector van het distributienetbeheer, en bij uitbreiding de volledige leidinggebonden nutssector, in Vlaanderen verder te hervormen.

Zowel op het vlak van energie, kabeldistributie als riolering stellen zich meer en meer uitdagingen voor de netbeheerders op bovengemeentelijk vlak: de transitie naar een samenleving gebaseerd op hernieuwbare energie, de evolutie van distributienetbeheerder naar systeembeheerder, de uitrol van digitale meters en slimme netten, het faciliteren van datacommunicatie tussen marktpartijen, de realisatie van smart cities, de uitbouw van een performant kabelnetwerk, de realisatie van de Europese doelstellingen m.b.t. de kwaliteit van oppervlaktewater en de uitbouw, exploitatie en financiering van het rioleringsnetwerk.

Fluvius

Eandis en Infrax zijn er van overtuigd dat deze uitdagingen best samen worden aangepakt. Beide werkmaatschappijen zijn daarom zelf al intens bezig om een gezamenlijke toekomst uit te tekenen. Die oefening kende eind vorig jaar een eerste mijlpaal met de oprichting van Fluvius, de dochteronderneming die zal instaan voor de uitrol van de digitale meters en waarin meerdere ondersteunende activiteiten van Eandis en Infrax zullen worden ingebracht. Daarnaast werden ook andere synergievoordelen in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat op jaarbasis minstens 100 miljoen euro bespaard kan worden door een volledige integratie van alle taken van Eandis en Infrax binnen Fluvius.

Eandis en Infrax  bereiden dus al enige tijd een volledige integratie van de beide werkmaatschappijen in Fluvius voor. Dit proces is lopende, maar eventuele beslissingen hieromtrent komen de Raden van Bestuur van Eandis, Infrax en onze vijftien regionale distributienetbeheerders (en dus de aandeelhouders-gemeenten) toe.

Werkingskosten

Zo laag mogelijke distributienettarieven zijn een prioritaire bezorgdheid van de netbeheerders. We leveren dagelijks inspanningen om de kosten die we zelf onder controle hebben - onze eigen werkingskosten - zo laag mogelijk te houden. Om die evolutie verder door te trekken, streven beide werkmaatschappijen dan ook naar verdere samenwerking.

De stijging van de distributienettarieven in de voorbije jaren werd dus niet veroorzaakt door de eigen werking van Eandis of Infrax. Dat is vooral een gevolg van de beleidskeuzes van de Vlaamse Overheid uit het verleden waarbij ecologische en sociale beleidsmaatregelen worden doorgerekend in de tarieven.

Ook het aantal bestuurders werd al naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 en de hersamenstelling van de bestuursorganen grondig gerationaliseerd met een felle reductie van het aantal mandaten als gevolg. Hoe dit model in de toekomst ook georganiseerd wordt, Eandis en Infrax vinden het belangrijk dat elke aandeelhouder-gemeente correct in de beslissingsstructuren vertegenwoordigd blijft.

De voorstellen die minister Tommelein vandaag lanceert, passen dus in de visie van Eandis en Infrax. Beide werkmaatschappijen kijken er naar uit om in overleg met de Vlaamse Regering verder te werken aan de toekomst van de sector.

Over Infrax

Infrax is actief in 122 Vlaamse gemeenten in delen van de provincies Antwerpen (inclusief de Antwerpse haven), Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, in het Oost-Vlaamse Zelzate en in de volledige provincie Limburg.

De 1500 Infrax-medewerkers zijn verantwoordelijk voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering en kabeldistributie.

De hoofdzetel is in Brussel. Daarnaast zijn er vestigingen in Antwerpen-Hoboken, Hasselt, Lubbeek en Torhout.

Infrax
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel