Infrax en Eandis richten samen warmte@vlaanderen op

Netbeheerders bundelen krachten voor de aanleg van warmtenetten

Voor de ontwikkeling van warmtenetten in Vlaanderen kondigden Eandis en Infrax de oprichting aan van een nieuw warmtebedrijf: warmte@Vlaanderen. Doel is de sterktes van de partners te bundelen om zo het potentieel van deze energie-efficiënte, duurzame technologie te maximaliseren. De inhuldiging vond plaats in aanwezigheid van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

Bundeling van krachten

De beide energiedistributiebedrijven werken vandaag al op verschillende domeinen samen. Schaalgrootte en uniforme werkwijzen drukken de kosten en komen de dienstverlening ten goede.

‘Door de krachten te bundelen in warmte@vlaanderen kunnen warmtenetten gemeenschappelijk worden aangelegd. Dat is vooral voor de hand liggend in regio’s waar zowel Eandis als Infrax actief zijn. Het is ook beter de technologische kennis en ervaring te delen. De stap zetten naar een gemeenschappelijk project was daardoor vanzelfsprekend’ , zegt Koen Kennis, voorzitter van het warmtebedrijf.

Er is voorzien dat het warmtebedrijf de volledige ketting van productie, distributie tot levering van warmte kan verzorgen, naast de bouw en het onderhoud van de installaties. De structuur van het warmtebedrijf laat participatie door andere partijen toe. Dat zal afhangen van project tot project.

Potentieel maximaliseren

Uit milieuoverwegingen tonen veel steden en gemeenten interesse voor warmtenetten. Dat kan bijdragen in het behalen van de doelstellingen van het ‘Burgemeestersconvenant’, een internationale convenant tot vrijwillig engagement om tegen 2020 twintig procent minder CO2 uit te stoten.

Maar om een succesvol warmteproject te ontwikkelen is de rentabiliteit een belangrijke factor. Met andere woorden, als ‘ecologie’ en ‘economie’ hand in hand gaan. Door hun samenwerking binnen warmte@vlaanderen willen Eandis en Infrax dat potentieel maximaliseren. Momenteel lopen projecten in Antwerpen, Kuurne, Harelbeke, Hooglede, Roeselare, Turnhout, in de Kempen en Limburg.

Eandis, Infrax en warmtenetten

De technologie van een warmtenet is sterk verwant aan de gasdistributie. Via Eandis en Infrax haalt warmte@vlaanderen een schat aan kennis in huis. Die knowhow staat ter beschikking van alle Vlaamse steden en gemeenten.

Activiteiten rond warmtenetten zijn vandaag volop in ontwikkeling. Maar soms is het nog onduidelijk ‘wie-wat’ gaat doen in deze markt. Een objectief wetgevend kader kan de rollen verduidelijken. Dat zal zeker helpen om op een economisch haalbare manier een duurzamere energievoorziening uit te bouwen in Vlaanderen. In het belang van de Vlaamse steden en hun inwoners. En uiteraard ook in het belang van de milieudoelstellingen die vandaag voorop staan.

Kuurne - Harelbeke

Dat de ondertekening van deze samenwerking plaatsvond in Kuurne is geen toeval. Zowel in Kuurne (waar Eandis actief is) als in het naburige Harelbeke (Infrax-gebied) is de aanleg van een warmtenet voorzien. Beiden worden aangesloten op dezelfde warmtebron, de naburige afvalverbrandingsoven van Imog. Van daar vertrekt een gemeenschappelijke warmteleiding die, eens onder de Leie door, verderop splitst naar de verkavelingen in Kuurne en Harelbeke.

Een eerste schoolvoorbeeld van samenwerking. Vanaf 2017 goed voor de duurzame verwarming en warmwatervoorziening voor meer dan 700 woningen en bedrijven en een jaarlijks CO2-besparingspotentieel van bijna 10 000 ton.

Duurzame technologie

Warmtenetten zijn niet nieuw. In heel wat landen worden ze al decennia gebruikt om gebouwen te verwarmen. Er wordt warm water opgewekt op een centrale plaats, bijvoorbeeld met restwarmte van een bedrijf. Een netwerk van ondergrondse leidingen brengt de warmte bij de huizen voor de verwarming en het sanitair warm water.

Een warmtenet is een veelbelovende, energie-efficiënte technologie. Dat is dan weer goed voor de reductie van de CO2-uitstoot. Omdat restwarmte van bedrijven of geothermie (dat is aardwarmte van diep onder de grond) in Vlaanderen maar beperkt aanwezig zijn, kunnen ook collectieve verwarmingsketels op biomassa en aardgas worden ingezet.

Voor de klanten aangesloten op een warmtenet is het de bedoeling dat de totale kostprijs (verwarmingsinstallatie, onderhoud en verbruik) niet hoger is dan bij een klassieke verwarming op aardgas.

'Groene warmte en warmtenetten moeten een volwaardig onderdeel worden van de energie-politiek in Vlaanderen. Vandaag blijft veel warmte onbenut en restwarmte gaat ongebruikt verloren. Nochtans bestaat meer dan de helft van de energievraag niet uit elektriciteit maar wel uit warmte. Bovendien is groene warmte veel goedkoper dan groene stroom. Ze spelen een cruciale rol om meer energie-efficiëntie te realiseren en dragen bij aan onze doelstellingen rond hernieuwbare energie tegen 2020. Daarom stimuleren we met de Vlaamse regering de uitbouw van warmtenetten. Het nieuwe warmtebedrijf is een schitterend voorbeeld van een duurzaam energieproject voor de toekomst’, zegt Bart Tommelein, Vlaams Minister van Energie.

Over Infrax

Infrax is actief in 122 Vlaamse gemeenten in delen van de provincies Antwerpen (inclusief de Antwerpse haven), Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, in het Oost-Vlaamse Zelzate en in de volledige provincie Limburg.

De 1500 Infrax-medewerkers zijn verantwoordelijk voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering en kabeldistributie.

De hoofdzetel is in Brussel. Daarnaast zijn er vestigingen in Antwerpen-Hoboken, Hasselt, Lubbeek en Torhout.

Infrax
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel